China RX

REN Xiang Yu (84812)

Ranking

6/25/2019
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
26 16 4/9/2019 41560
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
46 46 6/25/2019 27060
Mixed Doubles
with Jin Hua TANG
215 46 6/25/2019 5040
Mixed Doubles
with Tong Wei CAO
394 46 6/25/2019 2220
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
93 78 6/11/2019 1670
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
62 55 6/11/2019 2750
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
357 357 4/27/2017 2720
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
439 258 6/8/2017 2110
Men's Doubles
with Qiang Tan
520 258 6/8/2017 1670
Men's Doubles
with Ze Kang WANG
520 258 6/8/2017 1670
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
941 258 6/8/2017 840
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
21 2 7/5/2018 45530
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
54 47 7/19/2018 24310
Mixed Doubles
with Jin Hua TANG
216 47 7/19/2018 5040
Mixed Doubles
with Tong Wei CAO
407 47 7/19/2018 2220
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
114 111 11/23/2017 520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
14 12 4/9/2019 26340
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
31 26 4/2/2019 16670
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
357 250 9/22/2016 2720
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
434 273 12/21/2017 2110
Men's Doubles
with Qiang TAN
510 273 12/21/2017 1670
Men's Doubles
with Ze Kang WANG
510 273 12/21/2017 1670
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
931 273 12/21/2017 840
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
21 16 4/9/2019 45530
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
54 50 4/2/2019 24310
Mixed Doubles
with Jin Hua TANG
216 50 4/2/2019 5040
Mixed Doubles
with Tong Wei CAO
408 50 4/2/2019 2220
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
26 20 5/21/2019 41560
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
46 46 6/25/2019 27060
Mixed Doubles
with Jin Hua TANG
215 46 6/25/2019 5040
Mixed Doubles
with Tong Wei CAO
394 46 6/25/2019 2220
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
93 78 6/11/2019 1670
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
62 55 6/11/2019 2750
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
21 2 7/5/2018 45530
Mixed Doubles
with Chao Min ZHOU
54 47 7/19/2018 24310
Mixed Doubles
with Jin Hua TANG
216 47 7/19/2018 5040
Mixed Doubles
with Tong Wei CAO
407 47 7/19/2018 2220
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
357 357 4/27/2017 2720
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Xuan Yi OU
439 258 6/8/2017 2110
Men's Doubles
with Qiang TAN
520 258 6/8/2017 1670
Men's Doubles
with Ze Kang WANG
520 258 6/8/2017 1670
Men's Doubles
with Qiu Yue FAN
941 258 6/8/2017 840