WQ

WU Qianqian (82484)

Ranking

7/16/2019
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Xianglin HU
329 155 12/9/2010 2800
Women's Doubles
with Yawen WEI
666 155 12/9/2010 920
Mixed Doubles
with Ao YUAN
794 261 4/6/2017 920
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Chunyu Xia
200 174 3/2/2017 4770
Mixed Doubles
with Tianyi Pei
267 228 3/2/2017 3720
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Xianglin HU
320 274 2/26/2019 2800
Women's Doubles
with Yawen WEI
665 274 2/26/2019 920
Mixed Doubles
with Ao YUAN
797 679 2/26/2019 920
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Chunyu XIA
200 197 4/20/2017 4770
Mixed Doubles
with Tianyi PEI
267 261 4/6/2017 3720
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Xianglin HU
320 314 3/26/2019 2800
Women's Doubles
with Yawen WEI
665 314 3/26/2019 920
Mixed Doubles
with Ao YUAN
797 779 3/12/2019 920
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Xianglin HU
317 317 7/9/2019 2800
Women's Doubles
with Yawen WEI
667 317 7/9/2019 920
Mixed Doubles
with Ao YUAN
792 786 6/25/2019 920
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Xianglin HU
320 274 2/26/2019 2800
Women's Doubles
with Yawen WEI
665 274 2/26/2019 920
Mixed Doubles
with Ao YUAN
797 679 2/26/2019 920
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Chunyu XIA
200 174 3/2/2017 4770
Mixed Doubles
with Tianyi PEI
267 228 3/2/2017 3720