China WC

WANG Chang (55414)

Ranking

7/16/2019
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
125 75 3/12/2019 9920
Category Rank Best Points
Men's Doubles 1 1 7/16/2019 28275
Mixed Doubles 179 50 4/2/2019 3310
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
155 155 4/26/2018 7190
Mixed Doubles
with Zi Xia FENG
1044 756 12/7/2017 660
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
82 19 7/5/2018 16520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
114 111 11/23/2017 520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
48 5 1/15/2019 9920
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
157 157 4/26/2018 7190
Mixed Doubles
with Zi Xia FENG
1039 1010 2/2/2018 660
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
82 75 3/12/2019 16520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
125 81 6/11/2019 9920
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
82 19 7/5/2018 16520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Zi Jian DI
155 155 4/26/2018 7190
Mixed Doubles
with Zi Xia FENG
1044 756 12/7/2017 660