China ZQ

ZHONG Qianxin (86765)

Ranking

Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Dong Ping HUANG
143 30 7/8/2016 7000
Women's Doubles
with Lu Chen
315 30 7/8/2016 2720
Mixed Doubles
with Jun Hui LI
345 79 7/8/2016 2720
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Dong Ping HUANG
143 56 11/24/2016 7000
Women's Doubles
with Lu CHEN
315 56 11/24/2016 2720
Mixed Doubles
with Jun Hui LI
345 302 9/29/2016 2720
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Dong Ping HUANG
143 30 7/8/2016 7000
Women's Doubles
with Lu CHEN
315 30 7/8/2016 2720
Mixed Doubles
with Jun Hui LI
345 79 7/8/2016 2720